subpage_content_top
timeline_bottom
curve_sub_top

Juridisch

Vooraf

Deze internetsite is ontstaan uit een onafhankelijk privé initiatief en is op 3 november 2011 gedoneerd aan Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus.

Opzet

Om het doel te vergroten ten aanzien van het werk in en van de registrant van Jeus.info, geeft deze website op een gebruiksvriendelijke en effectieve wijze toegang tot informatie en gegevens. Zoveel als mogelijk worden de richtlijnen van Drempels Weg en de W3C-standaard nageleefd.

Belangrijk

Door u te verbinden met deze internetsite gaat u akkoord met de condities en bepalingen zoals hieronder zijn aangegeven.

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle ondersteunende informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel de registrant van Jeus.info met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven ten aanzien van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins dat deze informatie vrij is van fouten of omissies. De registrant van Jeus.info doet haar uiterste best de informatie die wordt beheerd zelf zo accuraat mogelijk te plaatsen en/of te houden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De registrant van Jeus.info is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Koppelingen van andere internetsites

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere internetsites naar deze internetsite, doch uitsluitend in overeenkomst met de juridische bepalingen van deze internetsite. De registrant van Jeus.info is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een koppeling hebben opgenomen naar deze internetsite. Een internetsite met een koppeling naar Jeus.info is toegestaan indien; internetsites koppelingen bevatten maar geen inhoud van Jeus.info repliceren en tevens geen browsermarkering of rand maken rondom de inhoud van Jeus.info (zg. frames) en tevens niet impliceren dat Jeus.info de internetsite of producten ondersteunt en tevens niet de relatie tot Jeus.info verkeerd voorstellen en tevens geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos of aanstootgevend of controversieel. De internetsites mogen alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen. Het is nadrukkelijke verboden de internetsite Jeus.info aanbieden via zg. mirror(s).

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van de registrant van Jeus.info digitaal op te slaan en te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door de registrant van Jeus.info is geautoriseerd. Elke reproductie, overdracht, publicatie of ander gebruik in het geheel of gedeeltelijk is zonder schriftelijke toestemming van de registrant van Jeus.info verboden.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven komen de copyrights / eigendomsrechten en de andere intellectuele eigendommen gepubliceerd via deze internetsite (van al het materiaal op de internetsite zoals, maar niet beperkt tot; logo’s merknamen, servicenamen, grafisch ontwerp, ontwerp code, tekst, grafische beelden zoals, maar niet beperkt tot; JPEG WMV GIF BMP PDF bestanden) toe aan de registrant van Jeus.info. Toestemming voor elk gebruik van elke informatie op de site kan pas worden verkregen na schriftelijke toestemming van de registrant van Jeus.info.

Door de opzet van deze internetsite kan de registrant van Jeus.info kan niet garanderen dat de intellectuele eigendomsrechten van al het gepubliceerde materiaal, afkomstig voor een belangrijk deel van derden, ook werkelijk het intellectuele eigendomsrecht bij die personen rust van wie de registrant van Jeus.info deze heeft verkregen. In het geval dat u meent dat op deze internetsite materiaal gepubliceerd staat waarvan u de intellectuele eigendomsrechten bezit, verzoeken wij u het bewuste materiaal te specificeren en de registrant van Jeus.info op de hoogte te brengen met bijvoeging van de noodzakelijke onderbouwing dat u de rechthebbende in deze bent. De registrant van Jeus.info zal zo spoedig mogelijk met u in contact treden.

Privacy verklaring

De registrant van Jeus.info gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers van deze website en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. De registrant van Jeus.info is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar alleen in niet-persoonsgegevens; dit zijn gegevens over het gebruik van de internetsite en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Informatie over bezoeken aan de site van Jeus.info worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen, statistische verwerkingen, bruikbaarheid, effectiviteit, blokkering gastenboek in verband met spam en om te evalueren hoe bezoekers de internetsite van Jeus.info gebruiken en nooit ter identificatie van individuele personen.

E-mail

Berichten verzonden door de registrant van Jeus.info (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u berichten per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de registrant van Jeus.info te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het betreffende bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De registrant van Jeus.info sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in e-mail niet correct en onvolledig overkomt. De registrant van Jeus.info is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gastenboek

De inhoud van het gastenboek wordt automatisch gegenereerd op basis van door derden ingevulde gegevens. De registrant van Jeus.info zal uw naam en e-mail adres niet uit eigenbeweging publiceren of ter beschikking stellen aan derden. De meningen cq. berichten van bezoekers in het gastenboek zijn niet die van de registrant van Jeus.info. Nog de registrant van Jeus.info, nog elke derde partij is aansprakelijk voor de meningen cq. communicatie gepubliceerd in het gastenboek ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, privacyregelgeving of anderszins. De registrant van Jeus.info behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, berichten te verwijderen.

De registrant kan deze juridische mededelingen te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen.

zerospacer
zerospacer